لیست پروژه ها

تعدادی از کارخانه های مشغول بکارساخته شده توسط شرکت بهینه روشن کار بشرح ذیل میباشد.

ردیف

نام خریدار

شماره دستگاه

ظرفیت

محل نصب

وضعیت موجود

نصب شده درخارج از کشور

1

دنیای حفاری

 

160 تن درساعت

جاده خراسان ( جاده پارچین )

درحال کار

 

2

استراتوس

 

120    "

بنگلادش (ایذه مسجدسلیمان)

"

*

3

کیسون                      

1

160    "

هندوستان

"

*

4

آبادراهان پارس          

1

120    "

عسلویــه

"

 

5

ماهان راه

 

160    "

اتوبان زنجان – تبریز

"

 

6

کندوان

1

160    "

رفسنجان  - باغین

"

 

7

کندوان

2

160    "

اتوبان زنجان – تبریز

 

8

راه و ابنیه نوین

1

120    "

عسلویــه جم

"

 

9

راه و ابنیه نوین

2

120    "

سبزوار

"

 

10

شهرداری مشهد (سازمان عمران )

1

160    "

مشهـــد

 

11

پاکسارشن

1

160    "

جاده خراسان

 

12

راهسازی ایران

1

120    "

سبزوار

"

 

13

جهاد تنکابن

 

120    "

تنکابن

"

 

14

عمران ارگ بم

 

160    "

بـــــم

 

15

مــــلاوی

 

160    "

مشهـــد

 

16

ایران پل

 

160    "

آستــارا

 

17

کندوان پارس

1

160    "

تهــــران

 

18

Samwhan

1

160    "

افغانستان

*

19

خدمات زیربنائی رفسنجان

1

160    "

رفسنجان

 

20

آبادگران رهسازه پرشیا

1

160    "

ماهشهر

 

21

آقای زارع

 

160    "

تهران

 

22

آبادراهان پارس

2

160    "

کنگان پروژه تنبک

 

23

راهسازی ایران

2

160    "

تربت حیدریه

 

24

آقای سیدشمس الدین شارق

1

160    "

نجف عراق

*

25

آسفالت هرمزگان

 

160    "

بندرعباس

 

26

راپالـــو

 

160    "

قائــــن

 

27

آسفالت فجردیر(موسوی )

 

120    "

بوشهر

 

28

راه و ابنیه نوین

3

120    "

خداآفرین

 

29

ژیــــان

 

160    "

بندرعباس

 

30

آقای سیدشمس الدین شارق

2

160    "

گینـــه

*

31

عماد نجم الدین

1

120    "

عراق

*

32

آقای حیدری

 

120    "

بیجـار

 

33

Samwhan

2

160    "

افغانستان

*

34

راه ساحل

 

160    "

بندرعسلویه

 

35

TEPE ( samwhan)

3

120    "

افغانستان

*

 

ردیف

نام خریدار

شماره دستگاه

ظرفیت

محل نصب

وضعیت موجود

نصب شده درخارج از کشور

36

آکام شن

 

120    "

نهاوند

درحال کار

 

37

زرپوران

1

160    "

اراک

"

 

38

آبادگران رهسازه پرشیا

2

160    "

ماهشهر

 

39

تکنیـــک

2

160    "

هویزه

 

40

منذرصکبان عبدالکریم

1

120    "

عراق – بصره

*

41

آقای نظـــری

 

120 تن درساعت

سیرجــان

"

 

42

هفتصـــــد

 

160    "

کازرون  

 

43

سهام عمـــران

 

160    "

آبـــادان

 

44

ماکادام شرق

 

160    "

تهـــران

 

45

آقای نصیرنژاد

 

120    "

بوشهـــر

 

46

آقای هاشمی نسب اردکانی

 

160    "

اردکان

 

47

کوثران نوین آبادان

 

160    "

آبــــادان

 

48

آقای محمدصادق آل کثیر

 

160    "

عراق

*

49

شهرداری علی آباد کتول

 

120    "

علی آباد

 

50

آقای عدالتخواه

 

120    "

یاسوج

 

51

قالیچه نهاوند

 

120    "

نهاونــد

 

52

آبادگران رهسازه پرشیا

3

160    "

اهـــواز

 

53

سطح راهــان

 

120    "

شیـــراز

 

54

سازمان عمران شهرداری شیراز

 

120    "

شیــراز

 

55

شهرداری هندیجــان

 

120    "

هندیجــان

 

56

آوای شــرجی

 

120    "

بهبهـــان

 

57

منذرصکبان عبدالکریم

2

120    "

عراق – بصره

*

58

آقای کاک محمدرسول پور

 

120    "

پیرانشهر  

 

59

بیس راه

 

120    "

سقــــز

 

60

خدمات زیربنائی رفسنجان

2

160    "

رفسنجان  

 

61

راوان سازه غرب

 

160    "

مشهــــد

 

62

طوس مسیر

 

160    "

مشهـــد

 

63

مـــرزراه

 

160    "

کرمانشاه

 

64

آقای عماد عطیه حسن

1

120    "

عـــراق

*

65

آقای سیدشمس الدین شارق

3

120    "

نیجریــه

*

66

ابرراه گلستان

1

160    "

تهران – شهریار

 

67

VICC

 

120    "

افغانستان – قندهار

*

68

آقای سیدشمس الدین شارق

4

160    "

آفریقـــا

*

69

شهرداری بم

 

160    "

بـــم

 

70

شهرداری بروات

 

120    "

بروات 

آماده تحویل

 

71

سرریگ بندر

1

120    "

بندرعباس 

درحال کار

 

 

ردیف

نام خریدار

شماره دستگاه

ظرفیت

محل نصب

وضعیت موجود

نصب شده درخارج از کشور

72

شهرداری گتوند

 

120    "

گتـــوند 

درحال کار

 

73

ره گستر قهاوند

1

160    "

همــــدان 

 

74

ره گستر قهاوند

2

160    "

همــــدان 

 

75

مهندسی و بین المللی آیکون

 

160    "

گینـــه

*

76

مولدینــگ

 

160    "

جیــــرفت

"

 

77

دیـــداس

 

120    "

جاده خراسان

 

78

راهگرد بندر

1

160    "

بندرعباس

 

79

آقای سیدشمس الدین شارق

5

160    "

گینـــــه

*

80

بتن راه میلاد

 

120    "

ازندریــــان

 

81

آقای عمادعطیه حسن

2

120    "

عـــراق

*

82

آقای خرملـــــی

 

120    "

تاکستــان

"

 

83

پاکسارشن

2

160    "

تهران – جاده خراسان

"

 

84

زرپـــوران

2

160    "

اراک 

"

 

85

ابرراه گلستان

2

160    "

تهران – شهریار 

 

86

سد ساز

 

120    "

قلعه گنج

 

87

کیســـون

2

160    "

عمـــان  

*

88

شهرداری ماهشهر

 

120    "

ماهشهــــر

 

89

کوهکارراهــان

 

120    "

فرودگاه پیـــام

 

90

پارس دماوند

 

160    "

جاده دماوند  

 

91

حـــران راه

 

120    "

فیروزآباد

 

92

آقای مهندس وفائی

 

120    "

کـــرمان

 

93

آقای نوراللهــــی

 

80      "

یـــــزد

 

94

سازیــن دژ

 

120    "

عسلویــــه

 

95

صنعت راه ( آقای عبدالهی )

 

120    "

عسلویــــه

 

96

آقای سالمی بوکان

 

80      "

بوکــــان

 

97

راه پویش ( آقای صادقی )

 

80      "

بیجــــار

 

98

کرمان ریســه

 

120    "

کرمــان

 

99

زرپوران

3

160    "

نهاونــــد

"

 

100

سالم راه سپاهان

 

120    "

ایرانشهـــــر

 

101

همسان کارون

 

100    "

ماهشهـــر

 

102

کندوان پارس

2

160    "

دماونـــــد

 

103

پاکسارشن

3

160    "

عراق – کلار

"

*

104

بیس پــل

 

160    "

تهران – شهرک صنعتی شمس آباد

"

 

105

آقای عدالتخواه

2

100    "

یاســــوج

 

106

ارشاد وفائی

1

100    "

افغانستان

*

107

ماهوت شن زارغرب

 

120    "

ایـــــلام

 

108

راهگرد بندر

2

120    "

اهـــــواز

 

 

ردیف

نام خریدار

شماره دستگاه

ظرفیت

محل نصب

وضعیت موجود

نصب شده درخارج از کشور

109

ایران بیــس

 

120    "

قــــروه

درحال کار

 

110

عمران پویش

 

100    "

بیجـــار

 

111

منذرصکبان عبدالکریم

3

120    "

عراق – بصره

*

112

جبارعبدالــه

 

120    "

عراق

*

113

ایران رهـــرو

 

120    "

ارومیه 

 

114

احمد شاه

 

120    "

افغانستان

*

115

تکنیــــک

2

160    "

میانـــــه

 

116

ارشاد وفائی

2

100    "

افغانستان

"

*

117

گیل پوشش سفید رود

 

120    "

لاهیجــــان

 

118

پوشش راه

 

120    "

نیشابـــور

 

119

کندوان پارس

3

160    "

آبیــــک

 

120

آقای سرهنگ کیامهر

 

100    "

الشتــــر

 

121

منذرصکبان عبدالکریم

4

120    "

عراق – بصره

*

122

حیدرکرار

 

160    "

بهبهــــان

 

123

رئوف عبداله سعید

 

120 تن درساعت

(بگ فیلتردار )

عراق

*

124

ولگااستارتریدینگ

 

120 تن درساعت

ترکمنستان 

*

125

پیلارسازه

 

120    "

کرمانشاه

 

126

آگاهان تجارت جاده ابریشم

 

100    "

افغانستان

*

127

آقای سعید بهرامی

 

120 تن درساعت

(بگ فیلتردار )

ترکمنستان

"

*

128

پدیده دوکوهه

1

160 تن درساعت

(بگ فیلتردار )

دزفول

"

 

129

پورنام

 

160 تن درساعت

(بگ فیلتردار )

عراق

"

*

130

تیــــرداد

 

120تن درساعت

نیشـــابور

"

 

131

منذرصکبان عبدالکریم

5

120    "

عـراق – بصره

"

*

132

شاداب نیک شهر

 

120    "

نیک شهر

 

133

باسم هاشم اودیع

 

120    "

عـراق – بصره

*

134

آقای جلال محی الدین

 

160    "

نیجریــه

*

135

زرپوران

4

120 تن درساعت

      (بگ فیلتردار )

اراک 

درمرحله نصب و راه اندازی

 

136

شهرداری ویسیان

 

120 تن درساعت

خرم آباد – ویسیان 

درحال کار

 

137

غدیــــــر

 

160 تن درساعت

(بگ فیلتردار )

ترکیـــه ( ترابوزان بطرف مرز گرجستان )

درحال کار

*

138

شهرداری مشهد

2

160 تن درساعت

(بگ فیلتردار )

مشهــــد

 

139

آقای اکبـــری

 

120 تن درساعت

اردبیل – نمیــن

 

 

ردیف

نام خریدار

شماره دستگاه

ظرفیت

محل نصب

وضعیت موجود

نصب شده درخارج از کشور

140

اهورا راه

 

120تن درساعت

بندرعباس

درحال کار

 

141

عمران اختر

 

120تن درساعت

ایرانشهر

 

142

پدیده دوکوهه

2

160تن درساعت

(بگ فیلتردار )

دزفول

 

143

آقای یزدی

 

80تن درساعت

ترکمنستان

 

144

شهرداری هویزه

 

120تن درساعت

هویزه

 

145

زرنج سیستان

 

120تن درساعت

افغانستان

 

146

آقای حاجی بلیده

 

120تن درساعت

نیک شهر