اگزوزفن

اگزوز فن

در طراحی و ساخت اگزوزفن نکات بسیار دقیقی وجود داردکه عدم رعایت هر یک از این موارد باعث افت شدید در راندمان اگزوزفن میگردد.مقایسه قدرت الکتروموتورهای بکار گرفته شده در کارخانه های اسفالت  نشان دهنده رعایت اصول فنی در طراحی اگزوزفنها میباشد.. یکی از نقاط قوت کارخانه های اسفالت بهینه روشن کار استفاده از اگزوزفنهایی با راندمان بالا و در نتیجه نیاز به   الکتروموتوز با قدرت پایینتر میباشد.این امر در مشخصات فنی کارخانه های اسفالت ساخت این شرکت بخوبی مشهود است.