تابلو های برق

کلیه قطعات بکاررفته در تابلو های برق از مزغوبترین نوع بوده و عمده آنها بشرح ذیل می باشد.
کنتاکتور از نوع تله مکانیک
سافات استارتر ها از نوع زیمنس
کنترل دورهای بکار رفته از نوع دانفوس
کلیه کارخانه های آسفالت ساخت این شرکت تمام اتوماتیک بوده و از مدرنترین سیستمهای توزین استفاده شده است .دستگاه نظارت قادر است کلیه بچهای تولید شده در طول روز را کنترل و خطای باسکولها را یا اپراتور را بررسی و نظارت نماید.همچنین این سیستم توزین بصورت اتوماتیک میزان مواد و مصالح توزین شده در آخرین سه مرحله توزین بررسی و در صورتیکه انحرافی از میزان تعیین شده وجود داشته باشد خطا را اصلاح نماید.