الواتور ها

الواتور مصالح

مصالح بعد از خشک شدن در درایر و رسیدن به حرارت حدود 150درجه سانتیگراد توسط الواتور مصالح به بالای برج کارخانه انتقال داده میشوند تا بعد از سرند شدن و دانه بندی نمودن آنها در بین های مختلف جهت تولید انواع آُفالت بکار گرفته شوند.
این الواتور از نوع زنجیری و دور پایین میباشد.

الواتور فیلر

فیلر جمع آوری شده در سییتم غبارگیر و بگ فیلتر توسط نقاله های حلزونی به بالابر فیلر انتقال داده شده و از آنجا به مخزن ذخیره فیلر سپس توسط یک دستگاه حلزونی به باسکول فیلر انتقال داده میشوند.
این الواتور ها نیز از نوع زنجیری میباشد.