فیلتر آبی

تمامی فیلترهای همراه با گازها و بخار آب در قسمت غبارگیر بازیافت نمیگردد و دانه های ریزتر میتوانند از غبارگیر فرار نمایند که همراه با اگزوزست باعث آلودگی محیط زیست میگردند جهت جلوگیری از این امر در آخرین مرحله عبور اگزوزست ، این گازها از داخل دستگاهی بنام فیلتر آبی عبور می دهند.
در این قسمت پرده ای از غبار آب ایجاد میکنند و گازها را با تمهیداتی به فضای این پرده می رانند دانه های غبار آب را بخود جذب نموده سنگین شده و به همراه آب به خارج از فیلتر رانده می شوند و گازهای خروجی تقریبا فاقد غبار و خاک خواهند شد.