معیار خودروسازان دنیا چیست ؟

معیار خودروسازان دنیا چیست ؟

1393/5/19

نام نویسنده حامد ذهابی

معیار خودرو سازان برای تولید خودروهای لوکس بر سه اصل اساسی تقسیم می شود

کیفیت ،راحتی و جذابیت

تگ ها